Sikavildtet i Danmark

Formodentlig blev sikavildtet, Cervus nippon nippon, indført til Danmark i slutningen af forrige århundrede. Det første vildt blev under alle omstæn-digheder udsat i en 35 ha. stor dyrehave på det sjællandske Svenstrup Gods i år 1900. Dette vildt stammede fra Zoologisk Have i København, og man formoder at det oprindeligt stammede fra Irland og via Sverige kom til Danmark.

 
Kilde: Bennetsen, 1976
 
 
 
 
Frijsenborg Gods ved Hammel rummer Danmarks største vildtlevende sikavildtbestand med ca. 350 individer (2007). Foto: Verner Hansen ©
 
 

STATUS QUO OVER SIKAVILDTET, 2007

 

I henhold til R.V. Olsens femårige bestandsopgørelser over de danske hjortevildtbestande i Danmarks Jægerforbunds tidsskrift, JÆGER, har den fritstående bestand af sikavildt følgende status i 2007:

  • Sikavildt ses nu for første gang nord for Limfjorden ved Kragskovhede Statsfængsel
  • Kerneområderne er godserne Frijsenborg, Katholm og Bidstrup i Jylland
  • Nyetablerede bestande i de jyske plantager Kragskovhede og Skærbæk. 
De egentlige dyrehaver (>50 ha.) omfattes af jagtloven, og her viser lands-oversigten, at bestanden stort set er uændret fra foråret 1997 til 2007.

 
I henhold til landsoversigten omfatter den samlede (vildtlevende & indheg-nede) danske sikavildtbestand således 1.034 individer i 2007 i forhold til 747 individer i 2002. En glædelig fremgang på 287 stk. eller 38,4 % i løbet af de seneste fem år. Populationen var i 1997 var på 668 individer, så over en 10-årig periode er der tale om en samlet fremgang på 366 stk. modsvarende 54,8 %.
 
Kilder: R.V. Olsen, Danmarks Jægerforbunds tidsskrift, JÆGER, (2007) og Sikavildtselskabet
 
 
 
Katholm Gods ved Grenå er det andet kerneområde for Danmarks sikavildt med ca. 110 individer (2007). Foto: Verner Hansen ©

 
Læs mere om det danske sikavildts udbredelse her>>

 
 

STATUS QUO OVER SIKA-, DÅ- OG KRONVILDTET, 2007

 

R.V. Olsens ovennævnte status over Danmarks bestande af både sika-, kron- og dåvildt viser en glædelig fremgang for samtlige vore tre store hjortevildt-arter. Den fritstående bestand af sikavildt tæller nu 858 stk. mens dåvildtet mønstrer 8.359 (+ 56,6 %). Summen af distrikternes indberetninger af kronvildt var i 2007 på 9.332 stk. mod 8.595 i 2006; en fremgang på 737 individer eller 8,6 %.

 

I Danmark er der, på trods af bestandsstigningerne, stadig ikke konstateret hybridisering mellem sika- og kronvildt. Ej heller er der foretaget danske videnskabelige undersøgelser af dette fænomen, modsat vore nabolande, Tyskland og Østrig, hvor en stor videnskabelig undersøgelse fra IZW i Berlin (2005) kunne afkræfte formodningen om hybridisering mellem de tyske res-pektive østrigske sika- og kronvildtbestande. Det tyske sikavildt er samme underart som det danske, dvs. Cervus nippon nippon.