Om os / Vedtægter

Vedtægter

Navn, adresse og regnskabsår

 
Sikavildtselskabet er den danske afdeling af "Det Internationale Sikavildt-selskab" afledt af det tyske "Internationale Gesellschaft Sikawild", og bliver efterfølgende benævnt IGS.
 
Foreningens adresse er den samme som formandens.
 
Et medlemskab i Sikavildtselskabet inkluderer automatisk et medlemskab i IGS.
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 
§ 2 
 
Opgaver og formål
 
IGS virkefelt er knyttet til sikavildtet, dets zoologi og vildtforvaltning.
I henhold hertil ønsker foreningen at fremme:
 
Etablering og pleje af kontakter til personer og foreninger, der har en alsidig interesse i sikavildtet, f.eks. jægere og andre naturelskere - herunder videnskabsfolk og lodsejere.
 
 
Indsamling af informationer og intern offentliggørelse heraf i foreningens to bind store monografi om sikavildtet i såvel en engelsk som tysk løsblads-udgivelse.
 
Et tæt samarbejde mellem videnskab og praksis.
 
§ 3 
 
Medlemskab
 
Enkeltpersoner og foreninger optages som medlemmer. Endelig afgørelse om optagelse træffes af formanden.
 
Medlemmer, som udmærker sig ved ekstraordinære indsatser for IGS, kan tildeles et æresmedlemskab. Æresmedlemmer betaler intet kontingent.
 
§ 4
 
Udmeldelse
 
Udmeldelsen træder i kraft:
 
  • Hvis medlemmet skriftligt har meddelt både formand og kasserer sin beslutning herom senest den 30. september. Medlemskabet ophører herefter med virkning fra 1. januar.
  • Hvis hovedbestyrelsen beslutter at ekskludere et medlem, som har undladt at efterkomme sine forpligtelser overfor IGS.
  • Når medlemmet afgår ved døden.
§ 5
 
Organisation
 
 
IGS' organer:
 
Generalforsamlingen og hovedbestyrelsen.
 
§ 6
 
Generalforsamlingen
 
Hovedbestyrelsen indbyder med senest to måneders varsel til generalforsamlingen, der finder sted hvert andet år. Forslag til generalforsamlingen indsendes skriftligt til formanden senest tre måneder inden generalforsamlingen afholdes.
 
Generalforsamlingen præsenteres for hovedbestyrelsens beretning og forsamlingen beslutter: 
  • De efterfølgende to års kontingent fastsat i etårige kontingentbetalinger.
  • Stedet for afholdelsen af den næste generalforsamling.
  • Fokusering på udvalgte emner under hensyntagen til deres videnskabelige og praktiske relevans.
Generalforsamlingen vedtager:
  • Regnskabet (balance og resultatopgørelse) fra de foregående to år.
  • Budgettet for de kommende to år.
Generalforsamlingen vælger for de efterfølgende fire år følgende hovedbestyrelsesmedlemmer:
 
Formand og næstformand.
Kasserer og suppleant.
Revisor og suppleant.
Redaktør.
De videnskabelige repræsentanter fra hvert medlemsland.
 
Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i løbet af en valgperiode overtager suppleanten hvervet og udnævner en ny suppleant indtil et nyt valg foretages på den efterfølgende generalforsamling.
 
Indstilling af kandidater til hovedbestyrelsen skal i videst muligt omfang tilgodese medlemsflertallets sproglige dominans og deres geografiske placering.
 
Ved det fyldte 70. år udtræder et hovedbestyrelsesmedlem af bestyrelsen, når valgperioden udløber.
 
§ 7
 
Valg og afstemninger
 
Generalforsamlingen og hovedbestyrelsen er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte medlemmer. Hvis et medlem er forhindret i at deltage, kan medlemmet skriftligt befuldmægtige et andet medlem til at træffe nærmere angivne beslutninger på det forhindrede medlems vegne.
 
En regionalvalgt repræsentant af IGS kan kun stemme på alle regionmedlemmernes vegne, hvis disse har givet repræsentanten deres skriftlige samtykke. Denne bestemmelse omfatter også IGS-afdelinger i udlandet.
 
Valg og afstemninger forgår via håndsoprækning eller opråb, men skal foregå som en hemmelig, skriftlig afstemning, hvis mindst 20 % af de fremmødte medlemmer ønsker det.
 
Stemmeflertal afgør personvalg og beslutninger.
 
Hvis en flertalsbeslutning ikke kan tilvejebringes, voterer formanden for hovedbestyrelsen med en stemme mens de øvrigt tilstedeværende IGS-medlemmer hver tildeles 1/10 stemme. Opnås der herved stadig intet stemmeflertal er anmodningen afvist.
 
§ 8
 
Opgavefordeling
 
Formanden for hovedbestyrelsen repræsenterer IGS og leder alle møder i dets regi. Ved dennes fravær overtages pligterne af næstformanden.  
 
Hovedbestyrelsen planlægger generalforsamlingen og er ansvarlig for at omsætte beslutningerne herfra i praksis. Desuden påhviler det hovedbestyrelsen at udforme årsberetningen.
 
Hvis hovedbestyrelsens formand og næstformand er enige kan de træffe hastebeslutninger i perioder mellem generalforsamlingerne. Beslutningerne skal senest bekendtgøres på den efterfølgende generalforsamling.
 
Kassereren er ansvarlig for bogholderiet, medlemskartoteket samt udsendelse af kvitteringer for indbetalt kontingent.
 
Revisoren kontrollerer regnskabet, udarbejder protokol og aflægger beretning på generalforsamlingen.
 
Redaktørens opgaver er revision af monografien samt webmasterfunktionen på IGS' hjemmeside. Redaktøren har rådgivende funktion for hoved-bestyrelsen.
 
 Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af specielle opgaver. Disse udvalg har rådgivende funktion for hovedbestyrelsen.
 
§ 9
 
Finansielle bidrag og kassebeholdning
 
IGS er en ikke-kommerciel organisation. Kontingentet må kun dække omkostningerne fra § 2.
 
IGS’ organer udfører et frivilligt arbejde, og kun i undtagelsestilfælde kan der bevilliges et honorarer som tilskud til udførelse af projekter. Beslutning herom skal i så fald træffes på generalforsamlingen.
 
Formanden for hovedbestyrelsen har hjemmel til at fritage aktive medlemmer for kontingentbetaling, hvis disse måtte være finansielt dårligt stillede.
 
Medlemmer som har fremsat skriftligt ønske om udmelding, udmeldte eller ekskluderede medlemmer kan ikke fremsætte fordringer af nogen art overfor IGS.
 
I tilfælde af IGS' opløsning tilfalder IGS' eventuelle formue en institution, der arbejder for sikavildtets bevarelse.
 
§ 10
 
Hæftelse
 
Fordringer af enhver art overfor IGS er udelukket. Dette omfatter også regres i forbindelse med deltagelse i arrangementer, der er afholdt af IGS.
 
 
§ 11
 
Vedtægtsændringer
 
Et ønske om en vedtægtsændring(er) skal være genstand for et punkt på generalforsamlingens dagsorden. Ønsket om vedtægtsændringen skal fremsættes skriftligt til hovedbestyrelsens formand senest tre måneder før generalforsamlingens afholdelse. Vedtægtsændringen er gyldig, hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
 
§ 12
 
 
Opløsning af IGS
 
IGS' opløsning kan kun effektueres, hvis det er et punkt på
generalforsamlingens dagsorden.
 
Ønsket om ophævelse af IGS skal tillige fremsættes skriftligt til hovedbestyrelsens formand senest tre måneder før generalforsamlingens afholdelse. Opløsningen er kun gyldig, hvis 2/3 af alle medlemmer stemmer for forslaget.
 
§ 13
 
 
Øvrige bestemmelser
 
IGS blev stiftet i det tysksprogede område. Hvis en oversættelse af vedtægterne måtte resultere i en anden tolkningsmulighed af indholdet, er den tysksprogede version af vedtægterne den endegyldige.
 
Ovenstående vedtægter er besluttet på IGS' generalforsamling i Möhnesee, Tyskland, 2011. De erstatter herved vedtægterne fra generalforsamlingen fra symposiet i Plzen, Tjekkiet, 2009.